i Gävle AB


Miljö

Inledning

För oss är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.

 

Förebyggande av förorening

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande ämnen och därigenom förebygga förorening.

 

Miljökunnig personal

Det är ledningens ambition att varje medarbetare skall känna ansvar och verka för att skapa en grund till ett förebyggande miljöarbete, och att det leder till ständig förbättring. Alla anställda uppmanas och uppmuntras till att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet, vilket bidrar till att miljöpåverkan minskar.

 

Tjänster anpassade för miljön

Vi skall sträva efter att ha tillräcklig kompetens för att vid varje tillfälle kunna tillhandahålla miljöanpassade lösningarna inom de områden våra tjänster efterfrågas. Våra kunder skall kunna känna sig trygga i förvissningen om att vi fortlöpande utvecklas så att de står i samklang med samhällets olika miljömål och följer gällande miljölagstiftning. Tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av samt att miljökrav ställs på leverantörer och produkter utgör grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerande miljömål och förbättra miljöprestandan.

 

Miljövänliga lokaler och arbetsplatser

LTM ska se till att kundens krav på god miljö blir tillgodosedda, gällande såväl den yttre miljön som inomhusmiljön och arbetsmiljön. Vi har miljöanpassat våra kontorsrutiner och vi ska kontinuerligt hushålla med resurser och energi.

 

Principer

En grundläggande princip för miljöarbetet är utbytesprincipen, som innebär att sämre teknik och miljöfarliga ämnen kontinuerligt byts ut mot bättre teknik och mindre miljöfarliga ämnen. Ytterligare en princip för miljöarbetet är försiktighetsprincipen, som syftar till att undvika verksamheter med stora potentiella risker. En verksamhet som står i strid med kretsloppsprincipen kan därför tas bort utan att det behöver finnas fullständiga bevis för att den är farlig.

 

Leverantörsurval

Våra tjänster och vårt agerande mot våra kunder och leverantörer skall visa vårt miljötänkande. LTM`s leverantörsbedömning skall präglas av vår miljöpolicy och våra miljömål och ligga till grund för att ställa högre miljökrav på leverantörerna och deras produkter.

 

Miljömål

Våra miljömål är:

  • Där så är möjligt, ska vi använda miljömärkt utrustning och material.
  • Vi ska minska användningen av material och eftersträva att reparera och återanvända i största möjliga utsträckning.
  • Vi ska kontinuerligt sträva efter att minska vår energiförbrukning på samtliga våra arbetsplatser.
  • Vi ska tillgodose uppdragsgivares, myndigheters och allmänhetens krav avseende miljöfrågor.

LTM i Gävle AB - Box 6037,  800 06 GÄVLE  -  Tel: 026-12 50 50  -  Fax: 026-66 11 60  -  E-post: info@ltmab.se